ตรวจสอบเอกสาร

กรุณาอัปโหลดเอกสาร
รองรับเอกสาร PDF เอกสารที่ลงนามใบรับรองโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เท่านั้น

* หมายเหตุ การตรวจสอบดังกล่าวเป็นการตรวจสอบการประทับรับรองเวลา ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ สวทช. เท่านั้น ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการประทับรับรองเวลา และ/หรือ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์โดย สวทช. และไม่รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในเอกสารนั้นๆ